Registerbeskrivning

Svenska översättningsbyrån Ab:s register

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (1999/523)

Registeransvarig

Svenska översättningsbyrån Ab
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors
FO-nummer 1937068-5

Kontaktperson i ärenden angående registret:

Övertranslator Nina Blomfelt
tfn +358 (0)9 6844 288
oversattningar@folktinget.fi

Registrets namn

Svenska översättningsbyråns register

Registrets användningsändamål

Personuppgifterna används för att behandla översättningsuppdrag, offertbegäran och för marknadsföring. Vid behandlingen av personuppgifter följs personuppgiftslagen.

Uppgifter som ingår i registret

I registret behandlas följande uppgifter om den som lämnar en offertbegäran:

  • Den registrerades namn, e-postadress, eventuell arbets- eller uppdragsgivare

I registret behandlas följande uppgifter i anslutning till ett kund- och avtalsförhållande:

  • Den registrerades namn och kontaktinformation
  • Uppgifter om den registrerades arbets- eller uppdragsgivare
  • Uppgifter med anknytning till fakturering och indrivning
  • Uppgifter om tillstånd och förbud mot direktmarknadsföring
  • Uppgifter om uppdraget

I registret behandlas följande uppgifter om översättarna:

  • Den registrerades namn och kontaktinformation
  • Uppgifter med anknytning till fakturering och löneutbetalning
  • Uppgifter om uppdraget
  • Reguljära uppgiftskällor

Personuppgifter insamlas i samband med offertbegäran, vid ingående av uppdragsavtal med en kund som den registrerade representerar eller i övrigt direkt av den registrerade.

Utlämnande av uppgifter

I vissa situationer lämnar Svenska översättningsbyrån ut uppdragsgivarens namn och kontaktuppgifter till översättaren som utför det beställda uppdraget.

I vissa situationer lämnar Svenska översättningsbyrån ut översättarens namn till uppdragsgivaren.

I övrigt lämnar Svenska översättningsbyrån inte ut uppgifter.

Uppgifter översänds inte till områden utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Skyddet av registret

Svenska översättningsbyråns register medför inte något fysiskt material. Uppgifterna i registret behandlas endast elektroniskt. Registret är skyddat med brandväggar och lösenord.